รายงานการลงทะเบียนสถานะการลงทะเบียน
      จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 5,413 ท่าน 
      จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้างานเรียบร้อยแล้ว 4,433 ท่าน 
      จำนวนผู้ลงทะเบียนตามวัน
            วันที่ 3 มีนาคม 2559 1,095 ท่าน 
            วันที่ 4 มีนาคม 2559 497 ท่าน 
            วันที่ 5 มีนาคม 2559 375 ท่าน 

จำนวนผู้ลงทะเบียนเสวนา
      วันที่ 3 มีนาคม 2559
1       พิธีเปิดงาน ณ หอประชุมไพรพะยอม
      (09.00 - 12.00 น.   ณ หอประชุมไพรพะยอม)
908 ท่าน 
2       หลักจริยธรรมในการเผยแพร่งานการวิจัย
      (13.00 - 15.00 น.   ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้)
168 ท่าน 
3       การปฏิรูประบบวิจัย
      (13.00 - 16.30 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1)
23 ท่าน 
4       tourism trends “slow travel”
      (13.30 - 15.30 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2)
30 ท่าน 
5       การป้องกันโรคกระดูกพรุนของผู้สูงอายุ โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหายโศก
      อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

      (13.30 - 15.00 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3)
44 ท่าน 
6       ทิศทาง นโยบาย วิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุ และการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
      (13.30 - 16.30 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 4)
59 ท่าน 
7       การศึกษาโซ่อุปทานการค้าในเส้นทางภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
      สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขตปกครองตนเองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

      (15.30 - 16.30 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2)
70 ท่าน 
8       การพัฒนาชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์
      (15.00 - 16.30 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3)
11 ท่าน 
9       เข้าชมนิทรรศการ 1,643 ท่าน 
      วันที่ 4 มีนาคม 2559
10       การประชุมเชิงเสวนาเรื่อง “วิจัยทางการเกษตรอย่างไร เพื่อนำมาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น "
      (09.00 - 12.00 น.   ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ )
109 ท่าน 
11       การเขียนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่
      (09.30 - 12.00 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1)
63 ท่าน 
12       เส้นทางสู่ศาสตราจารย์ ด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน
      (09.30 - 12.00 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2)
46 ท่าน 
13       ทรัพยากรในลุ่มน้ำโขง " Development and natural resource management in the Mekong"
      (09.30 - 12.00 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3)
41 ท่าน 
14       หลักการวิจัยและความสำคัญ Temporal Order
      (09.30 - 12.00 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 4)
70 ท่าน 
15       การจัดเสวนา “อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การวิจัย และพัฒนาเชิงพาณิชย์”
      (13.30 - 16.30 น.   ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ )
106 ท่าน 
16       - การเสวนา “แนวโน้มและทิศทางการวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่สอดคล้องกับสภาพเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
        (13.30 - 15.00 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1)
      - การนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
        (15.00 - 16.30 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1)
83 ท่าน 
17       ท่องเที่ยวอาเซียนสบายใจ
      (13.30 - 16.30 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2)
68 ท่าน 
18       - สถานการณ์โรคเอดส์ในภูมิภาคและการวิจัยสู่ Triple zero
      - แนวทางการวิจัยโรคมะเร็งที่น่าสนใจในปัจจุบัน
        (13.30 - 16.30 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3)
36 ท่าน 
19       ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method)
      (13.30 - 16.30 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 4)
101 ท่าน 
20       เข้าชมนิทรรศการ 2,714 ท่าน 
      วันที่ 5 มีนาคม 2559
21       การวิจัยกับการพัฒนา SME อุตสาหกรรม
      09.00 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ “นโยบายนวัตกรรม เพื่อ SME ไทย"
      10.00 – 12.00 น. เสวนา “การสนับสนุน SME ไทย ในภาวะวิกฤติ"

      (09.00 - 12.00 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 4)
51 ท่าน 
22       การเขียนบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์เพื่อเผยแพร่
      (09.00 - 12.00 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1)
62 ท่าน 
23       แนวทางการศึกษาศิลปะงานช่างอีสานและลุ่มน้ำโขง ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม
      (09.00 - 10.30 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2)
38 ท่าน 
24       เสวนา สถาปัตยกรรมเมืองอุบล: อดีต ปัจจุบัน อนาคต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
      (10.30 - 12.00 น.  อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2)
59 ท่าน 
25       เทคนิคการนำเสนองานวิจัยด้วย Information Graphic
      (09.00 - 12.00 น.   ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3)
103 ท่าน 
26       การพัฒนางานตามภารกิจสู่งานวิจัย (R2R)
      (09.00 - 16.30 น.   ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ )
107 ท่าน 
27       เข้าชมนิทรรศการ 1,655 ท่าน