แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ REGIONAL RESEARCH EXPO 2016

กรุณาสั่งพิมพ์บัตรเข้าร่วมการประชุม และนำมาแสดงหน้างานทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม และชมนิทรรศการ เพื่อแสดงสิทธิ์ดังนี้

1. รับกระเป๋าเอกสารและของที่ระลึก
2. ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมในหัวเรื่องที่ลงทะเบียนไว้ และลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลาที่กำหนดแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ หากห้องประชุมดังกล่าวมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากและท่านมาลงทะเบียนล่าช้า (หลังเวลาประชุม 25 นาที) ผู้จัดงานจะให้สิทธิ์การเข้าประชุมแก่ผู้รอสิทธิ์ โดยท่านอาจเสียสิทธิ์การเข้าประชุมเรื่องดังกล่าว
3. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงานของสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***** ขยายเวลาลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 *****

พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ปัญจีรา ศุภดล โทรศัพท์ 0 86471 0582 อีเมล์ : research@ubu.ac.th


คำนำหน้าชื่อ : 
 *
ตำแหน่งทางวิชาการ : 
 *
ชื่อ : 
 * 
นามสกุล : 
 * 
หน่วยงานสังกัด : 
 *       หน่วยงานอื่น ๆ กรุณาระบุ  
สาขา: 
 *
ระดับการศึกษาสูงสุด: 
 *
อาชีพ: 
 * 
โทรศัพท์: 
 * 
โทรสาร : 
 
อีเมล์ :
 * 
วัน
 เวลา  เข้าชม
นิทรรศการ
อาคารศูนย์การเรียนรู้
(250 คน)
อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1
(60 คน)

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2
(60 คน)

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3
(100 คน)

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 4
(100 คน)

วันพฤหัสบดี
 ที่ 3 มีนาคม 2559 
ช่วงเช้า
 09.00 น.- 12.00 น. 
     เข้าชม
นิทรรศการ (1,643)

    พิธีเปิดงาน ณ หอประชุมไพรพะยอม (908)

ช่วงบ่าย
13.30 น.- 16.30 น.
  13.00 น. - 16.30 น.
หลักจริยธรรมในการเผยแพร่งานการวิจัย (168) ( เปลี่ยนห้องประชุมเป็น. ห้องบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
     การปฏิรูประบบวิจัย (23) (ขอแจ้งยกเลิกในหัวข้อนี้และทางผู้จัดจะติดต่อผู้ลงทะเบียนไปทางอีเมล์อีกครั้ง )
  13.30 น. - 15.30 น.
  13.30 น. - 15.00 น.
    ทิศทาง นโยบาย วิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุ และการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (59)
    tourism trends “slow travel” (30)
    การป้องกันโรคกระดูกพรุนของผู้สูงอายุ โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย  แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (44)
 
  15.30 น. - 16.30 น.
  15.00 น. - 16.30 น.
    การศึกษาโซ่อุปทานการค้าในเส้นทางภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขตปกครองตนเองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (70) เต็ม !
    การพัฒนาชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์ (11)

วันศุกร์
ที่ 4 มีนาคม 2559
ช่วงเช้า
09.00 น.- 12.00 น.
     เข้าชม
นิทรรศการ (2,714)
    การประชุมเชิงเสวนาเรื่อง “วิจัยทางการเกษตรอย่างไร เพื่อนำมาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น " (109)

    การเขียนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่   (63)
   

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์ ด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน  (46)

   

ทรัพยากรในลุ่มน้ำโขง

" Development and natural resource management in the Mekong"   (41)
    หลักการวิจัยและความสำคัญ Temporal Order (70)
ช่วงบ่าย
13.30 น.- 16.30 น.
    การจัดเสวนา “อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การวิจัย และพัฒนาเชิงพาณิชย์” (106)
13.30 น. - 15.00 น.
   

ท่องเที่ยวอาเซียนสบายใจ (68)

   

- สถานการณ์โรคเอดส์ในภูมิภาคและการวิจัยสู่ Triple zero

- แนวทางการวิจัยโรคมะเร็งที่น่าสนใจในปัจจุบัน  (36)
    ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) (101)
    การเสวนา “แนวโน้มและทิศทางการวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่สอดคล้องกับสภาพเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (83)
15.00 น. - 16.30 น.
   การนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันเสาร์
ที่ 5 มีนาคม 2559
ช่วงเช้า
09.00 น.- 12.00 น.
     เข้าชม
นิทรรศการ (1,655)
    การพัฒนางานตามภารกิจสู่งานวิจัย (R2R) (107) ( เปลี่ยนห้องเป็นห้องสัมมนา 4 ศูนย์เทคโนโลยีฯ ชั้น3 )
    การเขียนบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์เพื่อเผยแพร่ (62)
09.00 น. -10.30 น.
    เทคนิคการนำเสนองานวิจัยด้วย Information Graphic (103) (หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาด้วยเพื่อทดลองปฏิบัติ)
09.00 – 10.00 น
    การวิจัยกับการพัฒนา SME อุตสาหกรรม
. บรรยายพิเศษ “นโยบายนวัตกรรม เพื่อ SME ไทย" (51) (เปลี่ยนห้องประชุมเป็น อาคารศูนย์การเรียนรู้ิ)
10.00 – 12.00 น.
  เสวนา “การสนับสนุน SME ไทย ในภาวะวิกฤติ"
    แนวทางการศึกษาศิลปะงานช่างอีสานและลุ่มน้ำโขง ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม (38)
10.30 น. -12.00 น.
    เสวนา สถาปัตยกรรมเมืองอุบล: อดีต ปัจจุบัน อนาคต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (59)
ช่วงบ่าย
13.30 น.- 16.30 น.
   การพัฒนางานตามภารกิจสู่งานวิจัย (R2R)
ภาคปฏิบัติ (ต่อ)
   
    การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
พิธีเปิดงาน ณ หอประชุมไพรพะยอม
Please select any sessions you want to participate.
     
 
Untitled Document

กำหนดการจัดงาน

“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559” (Regional Research Expo 2016)
ระหว่างวันที่ 3- 5 มีนาคม 2559
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559
พิธีเปิดงาน  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

พิธีเปิดงาน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อาคารศูนย์การเรียนรู้  
เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

หลักจริยธรรมในการเผยแพร่งานการวิจัย   (เปลี่ยนห้องประชุมเป็น. ห้องบุษยรัตน์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

  กิจกรรมการบรรยาย
  เวลา 13.00 น.- 15.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัย” 
 

โดย   ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เวลา 15.00 น.- 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
 

เวลา 15.15 น.- 15.45 น. บรรยาย เรื่อง ภาพรวมงบประมาณด้านการวิจัย

 

โดย   ดร.อังสนา  โตกิจกล้า        ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย    กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

เวลา 15.45 น.- 16.15 น. บรรยาย เรื่อง มาตรฐานการวิจัยเฉพาะด้าน

 

โดย   นายชัยยุทธ  ชัยสิทธิ์        หัวหน้าฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย   กองมาตรฐานการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  เวลา 16.15 น.- 16.30 น. ตอบข้อซักถาม
อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1  
เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

การปฏิรูประบบวิจัย (ขอแจ้งยกเลิกในหัวข้อนี้และทางผู้จัดจะติดต่อผู้ลงทะเบียนไปทางอีเมล์อีกครั้ง !)

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2  
เวลา 13.30 น.– 15.30 น.

Tourism trends “slow travel”  
ผู้ร่วมเสวนา:
1. ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์  อเนกสุข  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผศ.สืบพงศ์   หงษ์ภักดี  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล
3. อ.พิมลพรรณ อุดมพันธ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล

ผู้ดำเนินการเสวนา : อ.สิริรัตน์ ชอบขาย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 15.30 น. – 16.30 น.

การศึกษาโซ่อุปทานการค้าในเส้นทางภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เขตปกครองตนเองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักวิจัยผู้นำเสนอผลงาน : ผศ.ดร.วิชิต พระพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3  
เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

การป้องกันโรคกระดูกพรุนของผู้สูงอายุ โดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยากร :
1. ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. อ. สุภาพร กุลธินี    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. อ. ธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เวลา 15.00 น. – 16.30 น.

การพัฒนาชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์

นักวิจัยผู้นำเสนอผลงาน
1. นายพูนพงศ์ สวาสดิพันธ์     ครู คศ.3  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
2. นายวิชาญ   นาทัน             ครู คศ.3  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
3. นายนรา    เดชะคำภู           ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

4. นายอนุชิต มุงคุณการ          ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 4  
เวลา 13.30 น.– 16.30 น.

ทิศทาง นโยบาย วิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุ และการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

วิทยากร :
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559
อาคารศูนย์การเรียนรู้  
เวลา 09.00 น.– 12.00 น.

การประชุมเชิงเสวนาเรื่อง “วิจัยทางการเกษตรอย่างไร เพื่อนำมาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"  

ผู้ร่วมเสวนา:

1. รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. อาจารย์สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. นายสิทธิพล  เลาหะวนิช   สิทธิพลฟาร์ม

4. นายปิยะทัศน์  ทัศนิยม ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง

ผู้ดำเนินรายการ

  1. ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์  คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. รศ.ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 13.30 น.– 16.30 น.

การจัดเสวนา “อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์”

ผู้ร่วมเสวนา:

1. ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัด

3. ผู้แทนจากพัฒนาชุมชน

4. ผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัด

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย :

1. ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ผศ.ดร.เอกสิทธิ์  อ่อนสอาด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ดำเนินรายการเสวนา: ดร.อภิญญา เอกพงษ์ และดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1  
เวลา 09.00 น.– 12.00 น.

การเขียนบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่  

ผู้ร่วมเสวนา:
1. ดร.วรศักดิ์ สุขบท         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ผศ.ดร.วีรยุทธ นิลสระคู  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ผศ.ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ดำเนินการเสวนา
1. รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ผศ.ดร.อุดม ทิพราช       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

การเสวนา “แนวโน้มและทิศทางการวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่สอดคล้องกับสภาพเชิงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ผู้ร่วมเสวนา:

1. คุณชำนาญ  กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี

2. รศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 15.00 น. – 16.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วิทยากร :

1. รศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผศ. ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3. ผศ. ดร.ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

ประธานดำเนินรายการ  : รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

 

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

เส้นทางสู่ศาสตราจารย์ ด้วยงานวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน 

วิทยากร :

1. ศ. ดร. พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. รศ.ดร. ปราณี พิพิธพัฒนไพศาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ดำเนินรายการ :

1. ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

2. ดร.กติการ สระมณีอินทร์

เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ท่องเที่ยวอาเซียนสบายใจ

ผู้ร่วมเสวนา:
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
3. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
4. ผศ.ดร.ตรีเนตร สาระพงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ทรัพยากรในลุ่มน้ำโขง " Development and natural resource management in the Mekong  "

วิทยากร :

1. นักวิชาการ /ผู้แทนจากประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

- สถานการณ์โรคเอดส์ในภูมิภาคและการวิจัยสู่ Triple zero

- แนวทางการวิจัยโรคมะเร็งที่น่าสนใจในปัจจุบัน 

ผู้ร่วมเสวนา:
1. ภก.ดร.มานิตย์ แซ่เตียว    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ภญ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ภญ.นิตยา                    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ผู้ดำเนินการเสวนา  : ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาคารศูนย์เทคโนโลยี 4  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

หลักการวิจัยและความสำคัญ Temporal Order

วิทยากร :

รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method)

วิทยากร :

รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2558
อาคารศูนย์การเรียนรู้  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

การพัฒนางานตามภารกิจสู่งานวิจัย (R2R) (เปลี่ยนห้องเป็นห้องสัมมนา 4 ศูนย์เทคโนโลยีฯ ชั้น3)

วิทยากร :

รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

การพัฒนางานตามภารกิจสู่งานวิจัย (R2R) ภาคปฏิบัติ (เปลี่ยนห้องเป็นห้องสัมมนา 4 ศูนย์เทคโนโลยีฯ ชั้น3)

วิทยากร :

รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 1  
เวลา 09.00 น.– 12.00 น.

การเขียนบทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์เพื่อเผยแพร่

ผู้ร่วมเสวนา:
1. รศ. สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ดร. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ผศ.ดร.ชมพูนุท โมราชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4. ผศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ดำเนินการเสวนา :
1. ผศ.ดร.วัชรี ศรีคำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 2  
เวลา 09.00 น. – 10.30 น.

แนวทางการศึกษาศิลปะงานช่างอีสานและลุ่มน้ำโขง ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม

วิทยากร :
ผศ.สมชาย นิลอาธิ  ผู้เชี่ยวชาญประจำ สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวลา 10.30 น. – 12.00 น.

เสวนา สถาปัตยกรรมเมืองอุบล: อดีต ปัจจุบัน อนาคต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ร่วมเสวนา:

1. ดร.ติ๊ก แสนบุญ  (หัวข้อ ศาสนาคารพื้นถิ่น ) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน

2. อ.ยง บุญอารีย์   (หัวข้อ  เฮือนพักอาศัย ) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 3  
เวลา 09.00 น.– 12.00 น.

เทคนิคการนำเสนองานวิจัยด้วย Information Graphic

วิทยากร :

อ.นริศรา แสงเทียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาด้วยเพื่อทดลองปฏิบัติ

อาคารศูนย์เทคโนโลยี 4  
เวลา 09.00 น. – 10.00 น.

บรรยายพิเศษ “นโยบายนวัตกรรม เพื่อ SME ไทย"

วิทยากร* : นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   

ผู้ร่วมเสวนา*

1. นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (sme bank)

2. ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์ SME ไทย

ผู้ดำเนินการเสวนา:
ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. เสวนา “การสนับสนุน SME ไทย ในภาวะวิกฤติ"
  (หมายเหตุ : เปลี่ยนห้องประชุมเป็น อาคารศูนย์การเรียนรู้)
พิธีปิดงาน  
เวลา 13.30 – 16.30 น. พิธีปิดงาน ณ หอประชุมไพรพะยอม