1.หลักการและเหตุผล

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Thailand Research Expo) ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติของเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การนำเสนอผลงานวิจัยได้ขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในภูมิภาคต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น วช. โดยข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานนำเสนอผลงานวิจัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศด้วย รวมทั้งเป็นการเตรียมการจัดงาน Thailand Research Expo ในภาพรวมซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ปี ตามที่กล่าวมา  ทั้งนี้ การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo)” จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556  ณ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ วช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การใช้ประโยชน์” และได้เวียนการจัดงานไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ โดยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 จัดขึ้นในภาคเหนือ มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมจัด ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์” และครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 จัดขึ้นในภาคใต้  โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัด ภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม” 

 ในปี พ.ศ. 2559  ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 นี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)”

 

 

2. วัตถุประสงค์

 

2.1 เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัยและผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น

2.2 เพื่อให้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะและผู้ใช้ประโยชน์

2.3 เพื่อให้เกิดเวทีเจรจาธุรกิจ ระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

2.4 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา ที่ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนผลงานที่เกิดขึ้น

2.5 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการร่วมจัดงาน “มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016) ณ กรุงเทพฯ
2.6 เพื่อสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิจัยร่วมกันของประเทศในประชาคมอาเซียน

2.7 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสและเปลี่ยนกับนักวิจัยในสถาบันและองค์กรต่าง ๆ

 

 

3. ผลที่จะได้รับ

 

3.1 ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยได้รับรู้ถึงศักยภาพผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.2 ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เข้าถึงบริการการวิจัยของเครือข่ายวิจัยของประเทศ

3.3 นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา ได้มีโอกาสแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลงานไปสู่การนำเสนอในระดับชาติต่อไป

3.4 ผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัยของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยจากประเทศเพื่อนบ้าน

3.5 ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายโอกาสออกสู่ตลาด

 

 

4. ขอบเขตการดำเนินงานจัดงาน

 

“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559” (Regional Research Expo 2016)” ดำเนินงานโดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิดหลัก“วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดพิธีเปิดงาน

2. จัดนิทรรศการผลงานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย

3. จัดการประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งเวทีใหญ่และห้องย่อย

4. จัดให้มีพื้นที่เจรจาธุรกิจ พื้นที่ให้คำปรึกษา

5. จัดให้มีพื้นที่ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

6. จัดทำสูจิบัตรผลงานวิจัยที่นำเสนอในงาน

7. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำ website “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559” (Regional Research Expo 2016) และทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook e-mail เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้เข้าร่วมงาน

8. การจัดทำรายงานประเมินผลการจัดงาน

 

 

5. แนวคิดในการจัดงาน

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นภูมิภาคที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งทรัพยากรอาหาร มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ฯลฯ งานวิจัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในหลายด้านในการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559” (Regional Research Expo 2016) นี้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำเสนอผลงานวิจัยตามแนวคิด “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” นำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ 6 ด้าน ดังนี้

  1. 1. อาหาร และการเกษตร
2. การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
3.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำ/ ดิน/ ขยะ)
4. การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.โครงการตามพระราชดำริ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ)
6. อาเซียน