หน่วยงานรับผิดชอบโครงการและหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035, 0-86471-0582
โทรสาร: 0-4535-3042

อีเมล์ : research@ubu.ac.th

 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

โทรศัพท์ 0-4535-2000-29 ต่อ 1120, 2113 
โทรสาร 0-4531-1472


อีเมล์:  sarariu@hotmail.com, sarariu@yahoo.com