6.1 ภาคประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1)  ดำเนินการจัดหัวข้อประชุม เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 15 หัวข้อ มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 1,500 คน ตลอดการประชุม 3 วัน
2) กำหนดให้เครือข่ายที่รับผิดชอบหัวข้อการประชุมเป็นผู้ประชาสัมพันธ์เชิญผู้เข้าร่วมฟังอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากที่ดำเนินการโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมเอกสารประกอบหัวข้อในภาคการประชุม
3) แบ่งห้องประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและเฉพาะกลุ่มตามจำนวนความสนใจของผู้ฟัง
4) มีการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อสามารถกำหนดขนาดห้องประชุม
5) หัวข้อการประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับ อาหารและการเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (น้ำ/ ดิน/ ขยะ) การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการตามพระราชดำริ และอาเซียนรวมทั้งประเด็นด้านการศึกษาและประเด็น Hot Issue ในด้านต่างๆ

6.2 ภาคนิทรรศการ

1) มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการจัดรูปแบบของพื้นที่นิทรรศการงานวิจัย 2 รูปแบบ ดังนี้

2) นิทรรศการที่นำเสนอ
   1. จำนวนผลงานที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ใน 3 รูปแบบ (เชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน/สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานที่นำเสนอทั้งหมด)
   2. มีจำนวนผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน
   3. มีเครือข่ายวิจัยเข้าร่วมนำเสนอไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน

3) แบ่งกลุ่มนิทรรศการออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
   1. นิทรรศการแสดงศักยภาพผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน
   2. นิทรรศการแนะนำบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยระดับชาติ ได้แก่ วช. และ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า 10-12 ผลงาน พร้อมสถานที่ให้คำปรึกษา
   3. นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ตลาดนัด Intellectual Property) พร้อมจัดพื้นที่ให้คำปรึกษา
   4. นิทรรศการแนะนำผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาซึ่งดำเนินการโดยคลินิกเทคโนโลยีของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6.3 จัดให้มีพื้นที่  Highlight Stage

 

เป็นเวทีหลักในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย นำนักวิจัยที่ร่วมนิทรรศการเสวนาตอบข้อซักถามวันละ 2-3 ผลงาน


6.4 การจัดพื้นที่เจรจาธุรกิจ

 

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการต่อยอดผลงานวิจัย โดยจัดให้มีมุมเจรจาธุรกิจ/ความร่วมมือในการต่อยอดและขยายผลงานวิจัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการจับคู่ความร่วมมือในการต่อยอด ขยายผลหรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ


6.5 การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพในท้องถิ่นได้แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยที่มีความสนใจ ตลอดจนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับการจัดงานอีกทางหนึ่ง